Notice

เครื่องหมาย Q

(คลิปที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่)

พระราชบัญญัติ มาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ๓)

พระราชบัญญัติ มาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

             สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕ ๖ ๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

ดาวน์โหลดเอกสารคลิก ที่นี่ 

แผ่นพับ ทางเลือกในการผลิตอาหาร เพื่อการรับรองสัตว์น้ำเกษตรอินทรีย์

(คลิปที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่)