Notice

สหรัฐอเมริกาประกาศปรับปรุงกฎระเบียบฉลากโภชนาการ

       องค์การอาหารและยาสหรัฐ (U.S. Food and Drug Administration - USFDA) ได้ประกาศปรับปรุงรูปแบบฉลากโภชนาการอาหาร (Nutrition Facts Label) ใหม่ ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ในการปรับปรุงรายละเอียด มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่ม ฉลากใหม่จะเพิ่มขนาดตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือเป็นตัวเข้มสำหรับรายละเอียดโภชนาการที่สำคัญ ได้แก่ แคลอรี่ (Calories),หน่วยบริโภค (Serving Size) และจำนวนการบริโภคต่อหนึ่งผลิตภัณฑ์ (Serving per Container) และได้กำหนดให้ผู้ผลิตแจ้งปริมาณวิตามินดี และโปรแตสเซียมที่ได้รับจากอาหารเป็นปริมาณที่ควรได้รับในหนึ่งวัน เนื่องจากชาวอเมริกันมีแนวโน้มขาดวิตามินดี ส่วนวิตามินเอและวิตามินซีผู้ผลิตสามารถระบุไว้บนฉลากได้ตามความสมัครใจ แคลเซียม และธาตุเหล็กถูกกำหนดให้คงไว้บนฉลากตามเดิม ส่วนการผสมน้ำตาลในอาหาร (Added Sugars) ฉลากต้องแสดงรายละเอียดปริมาณการผสมน้ำตาลในอาหารเป็นกรัมและปริมาณ %DV(the % daily value ) และกำหนดให้ระบุประเภทของไขมัน (Type of Fat) แทนปริมาณไขมันด้วย

       กฎหมายฉบับใหม่ได้แก้ไขหน่วยบริโภค (Serving Size) ให้เป็นไปตามปริมาณอาหารและเครื่องดื่มที่ผู้บริโภคบริโภคตามความเป็นจริง จากเดิมที่กำหนดจากปริมาณอาหารและเครื่องดื่มที่ควรบริโภค โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาลักษณะนิสัยการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มของคนอเมริกันเป็นมาตรฐาน ตัวอย่างการกำหนดหน่วยบริโภค (Serving Size) ที่เปลี่ยนไปชัดเจน คือ การบริโภคน้ำอัดลม จากเดิมหน่วยบริโภค (Serving Size) กำหนดไว้ที่ 8 ออนซ์ (oz) ได้ถูกแก้ไขใหม่เป็น 12 ออนซ์ (oz) อาหารและเครื่องดื่มที่มี บรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ สามารถบริโภคได้ 1 – 2 คน การกำหนดรายละเอียดหน่วยการบริโภค (Serving Size) บนฉลากโภชนาการให้กำหนดเป็นหนึ่งหน่วยบริโภค เพราะโดยปกติแล้วชาวอเมริกันหนึ่งคนสามารถบริโภคให้หมดได้ภายในครั้งเดียว กรณีอาหารและเครื่องดื่มที่มีขนาดบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณมากกว่าหนึ่งหน่วยการบริโภค แต่สามารถบริโภคหมดได้ด้วยหนึ่งคนหรือหลาย ๆ คน กฎหมายกำหนดให้ผู้ผลิตต้องแสดงรายละเอียดทั้งสองแบบคือ ปริมาณต่อหนึ่งหน่วยการบริโภค (Serving Size) และปริมาณต่อหนึ่ง บรรจุภัณฑ์ (Serving per Container) ในการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ จะขยายเวลาจำนวนหนึ่งปีให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มียอดขายต่อปีไม่เกินกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ


แหล่งที่มา: http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/LabelingNutrition/ucm385663.htm#formats

 

ตัวอย่าง เปรียบเทียบฉลากโภชนาการรูปแบบเก่า(ด้านซ้าย) และรูปแบบใหม่(ด้านขวา)