มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  • Print

  (1) มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (Good Aquaculture Practice; GAP) หรือ จี เอ พี หมายถึง

  มาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งมีการจัดการสุขอนามัยของฟาร์มที่ดีและผลิตผลจากการเพาะเลี้ยงมีคุณภาพดี และมีความปลอดภัย (Food Safety)  ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กรมประมง และ/หรือ มกอช. กำหนด

  (2) มาตรฐานโค้ด ออฟ คอนดัค(Code of Conduct) หรือ ซี โอ ซี (CoC) หมายถึง

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ได้อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างยั่งยืนโดยกุ้งที่ได้รับจากระบบ CoC เป็นกุ้งที่มีการผลิตอย่างมีมาตรฐาน มีคุณภาพและมีความปลอดภัย มีการเลี้ยงหรือผลิตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์ (Animal welfare) และความรับผิดชอบต่อสังคม (SR)

  

 (3) ระบบการผลิตสัตว์น้ำและผลิตผลตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หมายถึง

ระบบการจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นไปตามหลักการในมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมงได้แก่ มาตรฐาน โค้ด ออฟ คอนดัค (Code of Conduct; CoC) หรือ ซี โอ ซี และมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (Good Aquaculture Practice; GAP) หรือ จี เอ พี หรือมาตรฐานอื่นๆที่ กรมประมงและ มกอช.ประกาศใช้หรือให้การยอมรับ

(4) ระบบการผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์ ผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์ หมายถึง

ระบบการจัดการเพาะเลี้ยง แปรรูปและนำเข้า ผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่เป็นไปตามหลักการของเกษตรอินทรีย์ที่ระบุไว้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช.9000-2546 เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1หรือมาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์อื่นๆ ที่สำนักงานมาตรสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติประกาศใช้ หรือให้การยอมรับ