Notice

สหรัฐอเมริกาประกาศปรับปรุงกฎระเบียบฉลากโภชนาการ

       องค์การอาหารและยาสหรัฐ (U.S. Food and Drug Administration - USFDA) ได้ประกาศปรับปรุงรูปแบบฉลากโภชนาการอาหาร (Nutrition Facts Label) ใหม่ ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ในการปรับปรุงรายละเอียด มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่ม ฉลากใหม่จะเพิ่มขนาดตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือเป็นตัวเข้มสำหรับรายละเอียดโภชนาการที่สำคัญ ได้แก่ แคลอรี่ (Calories),หน่วยบริโภค (Serving Size) และจำนวนการบริโภคต่อหนึ่งผลิตภัณฑ์ (Serving per Container) และได้กำหนดให้ผู้ผลิตแจ้งปริมาณวิตามินดี และโปรแตสเซียมที่ได้รับจากอาหารเป็นปริมาณที่ควรได้รับในหนึ่งวัน เนื่องจากชาวอเมริกันมีแนวโน้มขาดวิตามินดี ส่วนวิตามินเอและวิตามินซีผู้ผลิตสามารถระบุไว้บนฉลากได้ตามความสมัครใจ แคลเซียม และธาตุเหล็กถูกกำหนดให้คงไว้บนฉลากตามเดิม ส่วนการผสมน้ำตาลในอาหาร (Added Sugars) ฉลากต้องแสดงรายละเอียดปริมาณการผสมน้ำตาลในอาหารเป็นกรัมและปริมาณ %DV(the % daily value ) และกำหนดให้ระบุประเภทของไขมัน (Type of Fat) แทนปริมาณไขมันด้วย

       กฎหมายฉบับใหม่ได้แก้ไขหน่วยบริโภค (Serving Size) ให้เป็นไปตามปริมาณอาหารและเครื่องดื่มที่ผู้บริโภคบริโภคตามความเป็นจริง จากเดิมที่กำหนดจากปริมาณอาหารและเครื่องดื่มที่ควรบริโภค โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาลักษณะนิสัยการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มของคนอเมริกันเป็นมาตรฐาน ตัวอย่างการกำหนดหน่วยบริโภค (Serving Size) ที่เปลี่ยนไปชัดเจน คือ การบริโภคน้ำอัดลม จากเดิมหน่วยบริโภค (Serving Size) กำหนดไว้ที่ 8 ออนซ์ (oz) ได้ถูกแก้ไขใหม่เป็น 12 ออนซ์ (oz) อาหารและเครื่องดื่มที่มี บรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ สามารถบริโภคได้ 1 – 2 คน การกำหนดรายละเอียดหน่วยการบริโภค (Serving Size) บนฉลากโภชนาการให้กำหนดเป็นหนึ่งหน่วยบริโภค เพราะโดยปกติแล้วชาวอเมริกันหนึ่งคนสามารถบริโภคให้หมดได้ภายในครั้งเดียว กรณีอาหารและเครื่องดื่มที่มีขนาดบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณมากกว่าหนึ่งหน่วยการบริโภค แต่สามารถบริโภคหมดได้ด้วยหนึ่งคนหรือหลาย ๆ คน กฎหมายกำหนดให้ผู้ผลิตต้องแสดงรายละเอียดทั้งสองแบบคือ ปริมาณต่อหนึ่งหน่วยการบริโภค (Serving Size) และปริมาณต่อหนึ่ง บรรจุภัณฑ์ (Serving per Container) ในการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ จะขยายเวลาจำนวนหนึ่งปีให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มียอดขายต่อปีไม่เกินกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ


แหล่งที่มา: http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/LabelingNutrition/ucm385663.htm#formats

 

ตัวอย่าง เปรียบเทียบฉลากโภชนาการรูปแบบเก่า(ด้านซ้าย) และรูปแบบใหม่(ด้านขวา)

EU ออกกฎนำใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในสินค้าเกษตรอินทรีย์นำเข้า

Early-Warning: EU ออกกฎนำใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในสินค้าเกษตรอินทรีย์นำเข้า

 

    เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 สหภาพยุโรป (EU) ได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1842 ว่าด้วยการขอใบรับรองการตรวจสอบสินค้าเกษตรอินทรีย์นำเข้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-certification) เพิ่มเติมจาก Regulation (EC) No 1235/2008 ซึ่งเดิมกำหนดให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่นำเข้าจากประเทศที่สามต้องมี “ใบรับรองการตรวจสอบ (Certificate of inspection : COI)” ที่ออกโดยหน่วยงานรับรองของรัฐ (Control Authority) หรือหน่วยรับรองของเอกชน (Control bodies) แต่จากรายงานของหน่วยตรวจราชการยุโรป เมื่อปี 2555 ระบุว่า ระบบดังกล่าวยังมีข้อบกพร่อง เนื่องจากแนวทางปฎิบัติของประเทศที่สามมีความแตกต่างกัน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายในและระหว่างประเทศยังไม่เพียงพอ


    ดังนั้น คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นควรให้นำ e-certification มาใช้ นั่นคือข้อมูลต่างๆ ที่ระบุใน COI จะถูกป้อนเข้า “ระบบติดตามการเดินทางของอาหารของ EU หรือ Trade Control & Expert System (TRACES)” ทั้งนี้ ประเทศคู่ค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเขาถึงข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น และช่วยอำนวยความสะดวกให้การค้ามีความคล่องตัวมากขึ้น


    อย่างไรก็ตาม คาดว่าใบรับรองแบบอิเล็กทรอนิกส์จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกมากนักเนื่องจาก ข้อมูลรายละเอียดใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์นั้นเหมือนกับระบุในใบรับรองแบบกระดาษเช่นเดิม


    อนึ่ง กฎระเบียบฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2560 และมีระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 6 เดือน โดยสามารถใช้ใบรับรองแบบกระดาษควบคู่กับแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้จนถึง 19 ตุลาคม 2560

 

ที่มา: สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป 

สรุปโดย: มกอช. (04/11/59)  

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็ปไซต์ :  http://www.acfs.go.th/finance/old_issue.php

Quality mark

 

เครื่องหมายรับรอง (Quality Mark)

เครื่องหมายรับรอง หมายถึง เครื่องหมายซุึ่งแสดงถึงคุณภาพสินค้า และสำหรับสินค้าเกษตร ซึ่งรวมถึง สินค้าประมง เครื่องหมายรับรองนอกจากจะแสดงถึงคูณภาพสินค้าแล้ว ยังแสดงถึง ความปลอดภัยของผลิตผลด้วย

เครื่องหมายรับรอง (Quality Mark) ของ กมป.

เดิมตามข้อตกตงร่วมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดการใช้เครื่องหมาย "Q" เป็นเครื่องหมายรับรองของสินค้าเกษตร ซึ่งกรมประมง ได้ถือใช้มาโดยตลอด ต่อมาในปี 2553 คณะกรรมการมาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกกฏกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับใหม่ สำหรับการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับมาตรฐานแห่งชาติ (มกษ.) เท่านั้น ส่งผลให้มาตรฐานอื่น ๆ ที่ กมป. ให้การรับรอง ได้แก่ มาตรฐาน "GAP กรมประมง" และ "มาตรฐาน CoC กรมประมง" ต้องมีการปรับปรุงเครื่องหมายแสดงถึงการรับรอง

กมป. ได้ออกแบบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับมาตรฐาน GAP กรมประมงและมาตรฐาน CoC กรมประมง  ใหม่ โดยเครื่องมายทั้ง 2 เครื่องหมายได้ประกาศใช้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานฟาร์มที่ ปรับปรุงใหม่ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555

CoC quality mark GAP quality mark