Notice

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์ผู้ตรวจประเมิน

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์การตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว สำหรับหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน

หลักสูตร "การฝึกอบรมหัวหน้าผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Training Course on Lead Auditor : ISO 9001:2015 Version) ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ณ โรงแรมซินนาม่อน เรสซิเด้นท์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดการอบรม click