Notice

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Introduction to GMP and HACCP สำหรับการรับรองสถานประกอบการตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์”

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Introduction to GMP and HACCP  สำหรับการรับรองสถานประกอบการตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์”
ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม

Download เอกสาร