Notice

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม จัดงานเวทีสัมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง "การประกาศราคาค่าบริการ การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฟาร์ม ใบรับรองและค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์

          วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น จัดงานเวทีสัมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง "การประกาศราคาค่าบริการ การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฟาร์ม ใบรับรอง และค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ สัตว์น้ำ หรือปัจจัยการผลิต"

    


งานสัมนามีผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมการสัมนากว่า 150 คน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว