ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ การสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่การรับรอง จีเอพี แบบกลุ่ม” รุ่นที่ 4 ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  • Print


 

      ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่การรับรองจีเอพี 
แบบกลุ่ม” 
รุ่นที่ 4  ในระหว่าง 9-11 มกราคม 2561  ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

     

 ได้มีการจัดกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่ม เพื่อเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับการสนับสนุนเกษตรกร
เข้าสู่การรับรองจีเอพี แบบกลุ่ม