Notice

ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมและการขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.7401-2557) สู่ความเท่าเทียมตามเกณฑ์กำหนดของ Global Sustainable Seafood Initiative : GSS

 

    ประมวลภาพกิจกรรม โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมและการขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.7401-2557) สู่ความเท่าเทียมตามเกณฑ์กำหนดของ Global Sustainable Seafood Initiative : GSSI ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2561 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

    โดยได้รับเกียรติจาก ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ผู้แทนจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และ ผู้แทนจากสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เป็นวิทยากร และผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่กรมประมงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน มกษ. 7401-2557

(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)