Notice

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม งานสัมมนาผู้ตรวจประเมิน ระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ GAP/CoC ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 (ชายฝั่ง)

สากล ISO/IEC17065 ประจำปี 2562 รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินฟาร์มสัตว์น้ำชายฝั่ง จำนวน 50 ท่าน เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)