Notice

ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการสัมมนา "เตรียมความพร้อมและการขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ. 7401) สู่การยอมรับความเท่าเทียมตามข้อกำหนดของ Global Sustainable Seafood Initiative: GSSI" รุ่นที่2 สำหรับเกษตรกร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ดร.ชุติมา ขมวิลัย ผู้อำนวยการกมป. พร้อมคณะผู้จัด ได้จัดสัมมนาโครงการ "เตรียมความพร้อมและการขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะ เล (มกษ. 7401) สู่การยอมรับความเท่าเทียมตามข้อกำหนดของ Global Sustainable Seafood Initiative: GSSI" รุ่นที่ 2 สำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พุทธ ส่องแสงจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เป็นประธานในพิธีเปิด โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการบรรยาย และอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้แทนจากหน่วยงานกรมประมง มกอช. สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และตัวแทนของผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล

Link รูปกิจกรรม ที่ Facebook fan page กมป.