Notice

ภาพกิจกรรม

ภาพหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำอินทรีย์” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ดร.ชุติมา ขมวิลัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดงานโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำอินทรีย์” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 35 ท่าน มุ่งหวังให้เกษตรกรและผู้ประกอบการมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการสร้างความพร้อมของหน่วยรับรองเพื่อให้เกิดเชื่อมั่นในกระบวนการรับรองเพื่อเป็นที่ยอมรับถึงคุณภาพและกระบวนการผลิตที่เป็นอินทรีย์ทั้งตลาดในประเทศและสากล

 

Link รูปกิจกรรม ที่ Facebook fan page กมป.