Notice

ภาพกิจกรรม

ภาพหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำอินทรีย์” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ดร.ชุติมา ขมวิลัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดงานโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำอินทรีย์” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 35 ท่าน มุ่งหวังให้เกษตรกรและผู้ประกอบการมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการสร้างความพร้อมของหน่วยรับรองเพื่อให้เกิดเชื่อมั่นในกระบวนการรับรองเพื่อเป็นที่ยอมรับถึงคุณภาพและกระบวนการผลิตที่เป็นอินทรีย์ทั้งตลาดในประเทศและสากล

 

Link รูปกิจกรรม ที่ Facebook fan page กมป.

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการสัมมนา "เตรียมความพร้อมและการขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ. 7401) สู่การยอมรับความเท่าเทียมตามข้อกำหนดของ Global Sustainable Seafood Initiative: GSSI" รุ่นที่2 สำหรับเกษตรกร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ดร.ชุติมา ขมวิลัย ผู้อำนวยการกมป. พร้อมคณะผู้จัด ได้จัดสัมมนาโครงการ "เตรียมความพร้อมและการขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะ เล (มกษ. 7401) สู่การยอมรับความเท่าเทียมตามข้อกำหนดของ Global Sustainable Seafood Initiative: GSSI" รุ่นที่ 2 สำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พุทธ ส่องแสงจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เป็นประธานในพิธีเปิด โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการบรรยาย และอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้แทนจากหน่วยงานกรมประมง มกอช. สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และตัวแทนของผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล

Link รูปกิจกรรม ที่ Facebook fan page กมป.

More Articles...

  1. ประมวลภาพกิจกรรม โครงการสัมมนา "เตรียมความพร้อมและการขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ. 7401) สู่การยอมรับความเท่าเทียมตามข้อกำหนดของ Global Sustainable Seafood Initiative: GSSI" รุ่นที่ 1 พฤษภาคม 2562
  2. ภาพกิจกรรม งานสัมมนาผู้ตรวจประเมิน ระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ GAP/CoC ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 (ชายฝั่ง)
  3. ภาพกิจกรรม โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์การตรวจประเมิน หลักสูตร “การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ISO 9001:2015 (Training Course on Lead Auditor: ISO 9001:2015 Version)
  4. ภาพกิจกรรม โครงการอบรมหลักสูตรข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรอง และการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามระบบคุณภาพหน่วยรับรองตามระบบ ISO/IEC 17065
  5. ประมวลภาพกิจกรรม โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมและการขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.7401-2557) สู่ความเท่าเทียมตามเกณฑ์กำหนดของ Global Sustainable Seafood Initiative : GSS