Notice

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมหลักสูตร “การจัดการระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการรับรองสถานประกอบการตามมาตรฐานฟาร์มปลอดโรค”

      ภาพกิจกรรม โครงการอบรมหลักสูตร การจัดการระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการรับรองสถานประกอบการตามมาตรฐานฟาร์มปลอดโรค” ในระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

  

  

 

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์การตรวจประเมิน สำหรับหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน (Lead Auditor) และผู้ตรวจประเมิน (Auditor) หลักสูตร “การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ISO 9001:2015 (Training Course on Lead Auditor: ISO 9001:2015 Version)”

ภาพกิจกรรม โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์การตรวจประเมิน สำหรับหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน (Lead Auditor)         และผู้ตรวจประเมิน (Auditor) หลักสูตร “การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ISO 9001:2015
(Training Course on Lead Auditor: ISO 9001:2015 Version)”  

ในระหว่างวันที่ 22-27 เมษายน 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ (คลิกเพื่อขยายรูป)


       

 

More Articles...

  1. ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบ หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017 และการประกันคุณภาพผลทดสอบ สำหรับงานตรวจสอบรับรองฟาร์ม/สถานประกอบการตามมาตรฐาน GAP/CoC
  2. ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเพิ่มสมรรถนะการตรวจประเมินและการส่งเสริมข้อกำหนดมาตรฐานระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์
  3. ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรมหลักสูตรข้อกําหนดสําหรับหน่วยรับรอง และการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามระบบคุณภาพหน่วยรับรองตามระบบ ISO/IEC 17065
  4. ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาผู้ตรวจประเมิน ระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ GAP/CoC ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ประจำปี 2561
  5. ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ การสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่การรับรอง จีเอพี แบบกลุ่ม” รุ่นที่ 4 ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี