Notice

ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรมหลักสูตรข้อกําหนดสําหรับหน่วยรับรอง และการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามระบบคุณภาพหน่วยรับรองตามระบบ ISO/IEC 17065

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรมหลักสูตรข้อกําหนดสําหรับหน่วยรับรอง และการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ISO/IEC 17065:2012 Introduction and Internal Auditor Course) ตามระบบคุณภาพหน่วยรับรองตามระบบ ISO/IEC 17065 ในระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม เอบีน่า กรุงเทพฯ

  

  

  

  

ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาผู้ตรวจประเมิน ระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ GAP/CoC ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ประจำปี 2561

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการสัมมนาผู้ตรวจประเมิน ระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ GAP/CoC ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 วันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

    

    

    

    

 

 

 

 

More Articles...

  1. ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ การสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่การรับรอง จีเอพี แบบกลุ่ม” รุ่นที่ 4 ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  2. ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ การสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่การรับรอง จีเอพี แบบกลุ่ม” รุ่นที่ 3 ในระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2560 ณ ห้องราชาวดี สวนป่ารีสอร์ท จังหวัดสุรินทร์
  3. ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ การสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่การรับรอง จีเอพี แบบกลุ่ม” รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค จังหวัด ยโสธร
  4. ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ การสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่การรับรอง จีเอพี แบบกลุ่ม” รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม
  5. ภาพกิจกรรม โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด (เกษตรกร/ภาคราชการ/เอกชน)