Notice

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ การสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่การรับรอง จีเอพี แบบกลุ่ม” รุ่นที่ 4 ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี


 

      ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่การรับรองจีเอพี 
แบบกลุ่ม” 
รุ่นที่ 4  ในระหว่าง 9-11 มกราคม 2561  ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

     

 ได้มีการจัดกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่ม เพื่อเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับการสนับสนุนเกษตรกร
เข้าสู่การรับรองจีเอพี แบบกลุ่ม

  

 

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ การสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่การรับรอง จีเอพี แบบกลุ่ม” รุ่นที่ 3 ในระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2560 ณ ห้องราชาวดี สวนป่ารีสอร์ท จังหวัดสุรินทร์


      ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่การรับรองจีเอพี 
แบบกลุ่ม” 
รุ่นที่ 2  ในระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค จังหวัดยโสธร

     

 ได้มีการจัดกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่ม เพื่อเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับการสนับสนุนเกษตรกร
เข้าสู่การรับรองจีเอพี แบบกลุ่ม

 

 

 

More Articles...

  1. ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ การสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่การรับรอง จีเอพี แบบกลุ่ม” รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค จังหวัด ยโสธร
  2. ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ การสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่การรับรอง จีเอพี แบบกลุ่ม” รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม
  3. ภาพกิจกรรม โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด (เกษตรกร/ภาคราชการ/เอกชน)
  4. ภาพกิจกรรม จัดงานเวทีสัมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง "การประกาศราคาค่าบริการ การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฟาร์ม ใบรับรองและค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์
  5. ภาพกิจกรรมโดยรวม