รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมหลักสูตรระบบตรวจสอบย้อนกลับและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์
วันจันทร์ที่ 24- 25 ก.ค. 61 ณ โรงแรมนารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

คลิ้กเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
1.กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ (กพส.)
2.กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.)
3.กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.)
4.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)
5.กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (กคส.)
6.กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (กพช.)
7.กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ (กพอ.)