Department Of Fisheries
Knowledge management
Home Home Sitemap Sitemap Contact us Contact
KM Team คำรับรองการปฏิบัติราชการ รายงานการประชุม Contact Us link
 
News & Updates
 
March 5, 2007
โปรแกรมฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
March 5, 2007
ภาพกิจกรรมการอบรม KM สพช.
March 5, 2007
แบบสอบถาม KM สพช.
เนื้อหา KM
 
นานาสาระประมง
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้
KM สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
KM สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
สถานการณ์ข่าวน่าสนใจ
 
Free Web Counter
Free Web Counter

การจัดการความรู้กรมประมง

CEO

อธิบดีกรมประมงเป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณด้านการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2549 ให้แก่ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งและศูนย์สารสนเทศในวันที่ 21 กันยายน 2549 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง

(คำกล่าวรายงานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ)

 

TOP
Yellow Effects by CMG Technologies
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates