การจัดการความรู้ Knowledge Management (KM)

สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

DOF

Google
Search WWW Search fisheries.go.th

ความรู้ด้านการรับรองและตรวจสอบมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

ระเบียบและวิธีปฏิบัติในการออก MD FMD

อบรมคู่มือ FMD FMD , อบรมคู่มือ MD MD

คู่มือMD และ FMD

MD และ FMD FMD&MD , ฟอร์มบัญชีรายชื่อ Farm_list

Top

ระเบียบและวิธีปฏิบัติตาม GAP

- เกณ์ประเมินฟาร์ม / โรงเพาะฟัก จีเอพี

- แบบฟอร์มสำหรับพิมพ์ใบรับรอง GAP

- ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรอง จีเอพี

- การออกเลขที่ใบรับรองและ Q mark
- รายชื่อวัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมประมง

Top

ข่าวสาร

© Copyright Coastal Fisheries Research and Development Bureau, Department of Fisheries, Kaset Klang, Bang Khen, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel./Fax. 66 2579 2421 E-mail : webmaster@thaiqualityshrimp.com

© ลิขสิทธิ์ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง เกษตรกลาง บางเขน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2579 2421 อีเมล์ : webmaster@thaiqualityshrimp.com

หมายเหตุ Adobe หากท่านไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ในรูปแบบ PDF ท่านสามารถดาวน์โหลด
โปรแกรม Adobe Reader 8.1 ได้ฟรี คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดDOF