การจัดการความรู้ Knowledge Management (KM)

สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

DOF

Google
Search WWW Search fisheries.go.th

บทสรุปผู้บริหาร

จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวีธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 3 มาตรา 11 "ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน..."
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมีวิธีการบริหารที่ดีจึงได้นำการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่สามารถกำหนดขึ้น และนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทางองค์กรได้จัดวางระบบการจัดการความรู้และแผนการดำเนินงานไว้

Top

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)


ความรู้คืออะไร

ความรู้ คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียนการค้นคว้าหรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ความเข้าใจ หรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิดหรือปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละสาขา (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒)
ความรู้ คือ สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิด เปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู้อื่น จนเกิดเป็นความเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่จำกัดช่วงเวลา (Hideo Yamazaki)

การจัดการความรู้คืออะไร

การจัดการความรู้ คือ เป็นการรวบรวมวิธีปฏิบัติขององค์กรและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ การสร้าง การนำมาใช้ และเผยแพร่ความรู้และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ (The World Bank)
การจัดการควารู้
คือ วิธีการจัดการความรู้เป็นกลยุทธ์และกระบวนการในการ จำแนก จัดหาและนำความรู้มาใช้ประโยชน์ เพื่อช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (European Foundation for Qulity Managerment : EFQM)
การจัดการความรู้
คือ การจัดการความรู้เป็นแผนการที่เป็นระบบและสอดคล้องกันในการ จำแนก บริหารจัดการ และแลกเปลี่ยนสารสนเทศต่างๆซึ่งได้แก่ฐานข้อมูล เอกสาร นโยบายและขั้นตอนการทำงานรวมทั้งประสบการณ์และความชำนาญต่างๆของบุคลากรในองค์กร โดยเริ่มจากการรวบรวมสารสนเทศและประสบการณ์ต่างๆ ขององค์กร เพื่อเผยแพร่ให้พนักงานสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ (The US Department of Army)
การจัดการความรู้
คือ การจัดการเพื่อเอื้อให้เกิดความรู้ใหม่โดยใช้ความรู้ที่มีอยู่และประสบการณ์ของคนในองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่จะทำให้เกิดความได้เปรียบเหนือคู่แข่งทางธุรกิจ (Ryoko Toyama)
การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์การมีความรู้ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด (ก.พ.ร.)
การจัดการความรู้ คือ กระบวนการที่ดำเนินการร่วมกันโดยผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานย่อยขององค์กร เพื่อสร้างและใช้ความรู้ในการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกว่าเดิม โดยมีเป้าหมายพัฒนางานและคน (น.พ.วิจารณ์ พานิช แห่งสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม : สคส.)
โดยสรุปจะเห็นว่าการจัดการความรู้โดยหลักคือ การดำเนินการเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร เพื่อให้บุคคลในองค์กรสามารถนำองค์ความรู้นั้นมาพัฒนาให้คนในองค์กรเป็นคนเก่งขึ้น และองค์กรดีขึ้น

ความรู้
คือ
คำ 3 คำที่มีความหมายใกล้กัน และมักก่อให้เกิดความสับสนระหว่างกัน คือข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) และความรู้ (Knowledge)
ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริง
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำมาประมวลผล วิเคราะห์ได้
ความรู้ ไม่ใช่สารสนเทศ แต่เกิดจากสารสนเทศ ความรู้เกิดจากการที่บุคคลรับรู้สารสนเทศและให้ความหมายหรือทำความเข้าใจสารสนเทศนั้น เกิดเป็นความเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของบุคคลผู้นั้น ความรู้ในแต่ละคน และแต่ละองค์กรจึงมีความหมายแตกต่างกัน (ถึงแม้จะเป็นความรู้ในเรื่องเดียวกัน) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของ ความรู้ไว้ว่า ความรู้ คือ สิ่งที่สะสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้าหรือประสบการณ์ รวมถึงความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ความเข้าใจ หรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือการปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละสาขา ความรู้สามารถแบ่งแบบง่ายๆได้เป็น 2 ประเภท คือ

Top

ประโยชน์ของการจัดการความรู้

การจัดการความรู้ที่ดีจะช่วยให้องค์กร

Top
จำนวนผู้เข้าชม Joel Osteen tickets คน

ข่าวสาร

© Copyright Coastal Fisheries Research and Development Bureau, Department of Fisheries, Kaset Klang, Bang Khen, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel./Fax. 66 2579 2421 E-mail : webmaster@thaiqualityshrimp.com

© ลิขสิทธิ์ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง เกษตรกลาง บางเขน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2579 2421 อีเมล์ : webmaster@thaiqualityshrimp.com

หมายเหตุ Adobe หากท่านไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ในรูปแบบ PDF ท่านสามารถดาวน์โหลด
โปรแกรม Adobe Reader 8.1 ได้ฟรี คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดDOF