การจัดการความรู้ Knowledge Management (KM)

สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

DOF

Google
Search WWW Search fisheries.go.th

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)

KMP

กระบวนการจัดการความรู้

  1. การบ่งชี้ความรู้ที่จำเป็นต้องมี (Knowledge Identification) วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมายคืออะไร, เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย จำเป็นต้องรู้อะไร, ขณะนี้มีความรู็อะไรบ้าง, อยู่ในรูปแบบใด, อยู่ที่ใคร
  2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) สร้างความรู้ใหม่, แสวงหาความรู้จากภายนอก, รักษาความรู้เก่า, กำจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
  3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) วางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต
  4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน, ใช้ภาษาเดียวกัน, ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
  5. การเข้าถุงความรู้ (Knowledge Access) การฝึกอบรม, หนังสือเวียน, Board, Webboard ฯลฯ
  6. การแบ่งปันแลกเปลี้ยนความรู้ (Knowledge Sharing) เอกสาร, ฐานความรู้, เทคโนโลยีสารสนเทศ (Explicit Knowledge) ทีมข้ามสายงาน, กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแห่งการเรียนรู้, ระบบพี่เลี้ยง, การสับเปลี่ยนงาน, การยืมตัว, เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ (Tacit Knowledge)
  7. การเรียนรู้ (Learning) หมุนเวียนความรู้ องค์ความรู้>นำความรู้ไปใช้>การเรียนรู้และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง>เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่

KM

ข่าวสาร

© Copyright Coastal Fisheries Research and Development Bureau, Department of Fisheries, Kaset Klang, Bang Khen, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel./Fax. 66 2579 2421 E-mail : webmaster@thaiqualityshrimp.com

© ลิขสิทธิ์ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง เกษตรกลาง บางเขน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2579 2421 อีเมล์ : webmaster@thaiqualityshrimp.com

หมายเหตุ Adobe หากท่านไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ในรูปแบบ PDF ท่านสามารถดาวน์โหลด
โปรแกรม Adobe Reader 8.1 ได้ฟรี คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดDOF