การจัดการความรู้ Knowledge Management (KM)

สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

DOF

Google
Search WWW Search fisheries.go.th

คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

ที่ 10 / 2549

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

เพื่อให้งานจัดการองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลตามมาตรฐาน GAP ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลตามมาตรฐาน GAP

นายพุทธ ส่องแสงจินดา สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
นายสามารถ เปรมกิจ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร
นางสาวมณฑิรา ถาวรยุติกานต์ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง
นายเกรียงศักดิ์ เผด็จภัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา
นางสาวชุติมา ขมวิลัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี

2. ด้านการรับรองและตรวจสอบมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

นายมนูญ ตันติกุล สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสะไบทิพย์ อมรจารุชิต สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
นางธนิฏฐา จงพีร์เพียร สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
นางสาวสุขศรี สัมภวะผล สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชุมพร
นายศักดิ์ชัย โชติคุณ สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายสหัส ปาณะศรี สำนักงานประมงสงขลา
นายโสภณ อ่อนคง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล
นางสุวรรณา วรสิงห์ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด
นายวัลลภ ทิมดี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา
นางสาวณัฐกานต์ สาลีติด สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

3. ด้านการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
นางกุลวรา แสงรุ่งเรือง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
นายคมน์ ศิลปาจารย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์
นางธิดาพร ฉวีภักดิ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
นายนิคม ละอองศิริวงศ์ สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
นางฐิติมา ทองศรีพงษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร

ให้คณะทำงานจัดการองค์ความรู้ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. สนับสนุนให้ปฏิบัติงานตามแผนการจัดการองค์ความรู้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน โดยร่วมระดมความคิดเห็น ร่างเนื้อหา และจัดทำฐานข้อมูลในองค์ความรู้ที่รับผิดชอบ
2. ดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการองค์ความรู้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2549 เป็นต้นไป    
  สั่ง ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2549  
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
Top

 

ข่าวสาร

© Copyright Coastal Fisheries Research and Development Bureau, Department of Fisheries, Kaset Klang, Bang Khen, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel./Fax. 66 2579 2421 E-mail : webmaster@thaiqualityshrimp.com

© ลิขสิทธิ์ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง เกษตรกลาง บางเขน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2579 2421 อีเมล์ : webmaster@thaiqualityshrimp.com

หมายเหตุ Adobe หากท่านไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ในรูปแบบ PDF ท่านสามารถดาวน์โหลด
โปรแกรม Adobe Reader 8.1 ได้ฟรี คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดDOF