ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ฉบับที่13/2558 เรื่อง : กําหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และขอกำหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่30ตันกอสส์แต่ไม่ถึง60ตันกรอสส
แผ่นพับระบบระบุตำแหน่งเรือประมงไทย VMS
ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ฉบับที่9/2554 เรื่อง : ข้อกำหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมงและกำหนดระยะเวลาการติดตั้ง
นำร่องติดตั้ง VMS เรือประมง หนุนออกใบรับรองจับสัตว์น้ำด้านประมง IUU
คู่มือการใช้โปรแกรมประยุกต์ VMS
การอบรมการใช้โปรแกรมประยุกตฺ์ระบบติดตามเรือ
แผ่นพับโครงการ Vol.2
พยากรณ์อากาศชาวเรือ