แจ้งเรื่องร้องเรียน ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด กรมประมง
สถิติเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปีงบประมาณ
การทุจริตคอรัปชั่น
การจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะ
รวมทั้งหมด
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
ตุลาคม 2561
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
พฤศจิกายน 2561
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ธันวาคม 2561
2
0
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
3
มกราคม 2562
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
กุมภาพันธ์ 2562
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
มีนาคม 2562
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
2
เมษายน 2562
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
พฤษภาคม 2562
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
มิถุนายน 2562
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
2
กรกฎาคม 2562
0
0
0
0
0
0
0
9
9
0
0
0
9
สิงหาคม 2562
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
กันยายน 2562
1
2
3
0
0
0
0
3
3
0
0
0
6
รวมทั้งปี
3
4
7
0
0
0
0
16
17
0
0
0
24
 
fisheries.go.th
 
 
 
 
 
 
  back ดูเรื่องร้องเรียน
 
   
   
 

 
back
กลับไปหน้าหลักสถิติ